// //

Strategia de Dezvoltare Locala – SDL  2016-2023

Strategia de Dezvoltare Locala 2016-2023 (dupa bonusare)_V1 – anexe SDL_V1

Strategia de Dezvoltare Locala 2016-2023-_V2_28.06.2017  – anexe SDL_V2

Strategia de Dezvoltare Locala 2016-2023_V3_19.10.2017 – anexe SDL_V3

Strategia de Dezvoltare Locala 2016-2023_V4_23.01.2018 – anexe SDL_V4

Strategia de Dezvoltare Locala 2016-2023_V5_10.04.2018

Strategia de Dezvoltare Locala 2016-2023_V6_06.06.2018 – anexe SDL_V6

Strategia de Dezvoltare Locala 2016-2023_V7_07.01.2019 –  anexe SDL_V7 – Nota aprobare

Strategia de Dezvoltare Locala 2016-2023_V8_10.01.2019 anexe SDL_V8 – Nota aprobare

StratDezvoltare Locala 2016-2023_V9_12.06.2019 – Nota aprobare – anexa 4-Planul-de-finantare 

Strategia de Dezvoltare Locala 2016-2023_V10_09.08.2019 Nota aprobare – Anexa-4-Planul de finantare

Strategia de Dezvoltare Locala 2016-2023_V11_24.02.2020 – anexa 8Nota aprobare

Strategia de Dezvoltare Locala 2016-2023_V12_28.05.2020 – Nota aprobare

Strategia de Dezvoltare Locala 2016-2023_V13_04.12.2020AnexeNota aprobare

Strategia de Dezvoltare Locala 2016-2023_V15_03.06.2021 – Anexa 4 – Nota de aprobare

Strategia de Dezvoltare Locala 2016-2023_V14_17.03.2021 – Nota aprobare

Strategia de Dezvoltare Locala 2016-2023_V15_03.06.2021 – Anexa 4-Planul de finantareNota de aprobare

Strategia de Dezvoltare Locala 2016-2023_V16_16.08.2021 – Anexa 4- Planul de finantare – Nota aprobare

Strategia de Dezvoltare Locala 2016-2023_V17_11.01.2022 – Nota aprobare

Strategia de Dezvoltare Locala 2016-2023_V18_17.08.2022 – anexe SDL_V18 – Nota aprobare

Submaƒsura 19.1 – Sprijin pregatitor-accesat si implementat cu succes in perioada decembrie 2015 – martie 2016

 

SCOPUL investitiilor, in cadrul acestei sub- masuri este de a sprijini parteneriatele privat-publice locale, respectiv GaL-urile  pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala .
 

OBIECTIVELE submaƒsurii 19.1:

 

· Cresterea capacitaƒtii de colaborare, necesaraƒ pentru elaborarea unei strategii integrate, ceea ce va oferi actorilor locali si reprezentantilor din diferite domenii de activitate posibilitatea de a lucra impreunaƒ si de a interactiona in favoarea comunitaƒtilor din teritoriul LEaDER;

· Intocmirea strategiei de dezvoltare localaƒ, reprezintaƒ o oportunitate idealaƒ pentru GaL de a implica, in mod activ, actori locali si organizatii noi. In acest fel, GaL-ul poate analiza nu numai nevoile si oportunitaƒtile de dezvoltare, ci si mecanismul de implicare activaƒ a populatiei;

· actiuni de constructie institutionalaƒ si de creare de retele, cu scopul de a pregaƒti si implementa o strategie integrataƒ de dezvoltare localaƒ pentru teritoriul LEaDER.

 

BENEFICIaRII:

· Parteneriate privat-publice constituite in baza unui acord de Parteneriat,ce reprezintaƒ teritorii care sunt acoperite de GaL-uri ce au fost selectate si au functionat  in cadrul PNDR 2007-2013/2015;

· Partenerii economici privati, precum si alti reprezentanti ai societaƒtii civile vor reprezenta cel putin 51% la nivel decizional;

SPRIJINUL NERaMBURSaBIL  va fi de 100%:
Se va oferi sprijin de asistentaƒ tehnicaƒ in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1303/2013, panaƒ la suma maximaƒ de 20.000 Europentru SDL ( strategie dezvoltare locala) depusaƒ de parteneriat, astfel:
· cheltuielile pentru animare vor fi de maximum 10.000 euro, acordate proportional cu numaƒrul de locuitori acoperit de Strategia de Dezvoltare Localaƒ (maximum 100.000 de locuitori). Prin urmare, alocarea financiaraƒ va fi 0,1euro/ locuitor.
· cheltuielile legate de elaborarea strategiei se vor incadra in suma maximaƒ de 10.000 de euro, indiferent de maƒrimea teritoriului si populatia acoperitaƒ de SDL.
 

Intrebaƒri frecvente si raƒspunsuri privind accesarea si implementarea submaƒsurii 19.1 (link MaDR)

 

Raport de evaluare aferent sesiunii cererii de proiecte derulataƒ in perioada 25 martie – 05 iunie 2015 pentru sub- Maƒsura 19.1

 

Puteti vizualiza VaRIaNTa aplicabilaƒ in sesiunea 2015 (in urma aprobaƒrii PNDR) a Ghidului Solicitantului (GS) pentru submaƒsura 19.1 „Sprijin pregaƒtitor” mai jos:

GHIDUL SOLICITaNTULUI pentru subMasura 19.1 august 2015

anexa 1 la Ghidul Solicitantului sM 19.1 – Cerere de Finantare

anexa 2 la Ghidul Solicitantului sM 19.1 – Model Decizie de Finantare

anexa 3 la Ghidul Solicitantului sM 19.1 – Materiale informare tip publicitar

 

PNDR >> Investitii prin PNDR >> M 19 – LEaDER >> sM19.2 – actiuni in strategia de dezvoltare localaƒ

Submaƒsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare localaƒ €“IN IMPLEMENTaRE

 

OBIECTIVELE submaƒsurii 19.2:

· Stimularea inovaƒrii;;

· Consolidarea identitaƒtii locale si a profilului local;

· Imbunaƒtaƒtirea calitaƒtii vietii si a atractivitaƒtii zonei locale;

· Solutionarea problemelor demografice;

· Crearea si paƒstrarea locurilor de muncaƒ in zonele LEaDER;

· Imbunaƒtaƒtirea egalitaƒtii de sanse pentru tineri, femei, persoane in varstaƒ, persoane cu dizabilitaƒti si membrii minoritaƒtilor;

· Cresterea competitivitaƒtii la nivel local;

· Conservarea resurselor si protectia mediului natural;

· aplicarea unei abordaƒri integrate si multisectoriale.

BENEFICIaRII:

· Entitaƒti juridice private/publice, stabilite prin fisa maƒsurii din Strategia de Dezvoltare Locala, cu respectarea prevederilor din Regulamentului Uniunii Europene 1305/2013;

· In cazul in care in Strategia de Dezvoltare Locala s-a identificat oportunitatea dezvoltaƒrii unor operatiuni de interes public pentru comunitate si teritoriul respectiv, pentru care niciun alt solicitant nu-si manifestaƒ interesul, GaL poate fi beneficiar cu conditia aplicaƒrii maƒsurilor de evitare a conflictului de interese;

SPRIJINUL NERaMBURSaBIL va fi de panaƒ la 100% dar nu mai mult de 200.000 Euro/ proiect.
· Pentru operatiunile specifice FEaDR, GaL va stabili intensitatea sprijinului in limita maxima prevaƒzutaƒ in Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.
· Intensitatea sprijinului pentru operatiunile care ies din sfera Regulamentului va fi stabilitaƒ de GaL-uri astfel:
€“ pentru operatiunile generatoare de venitmaximum 90%;
€“ pentru operatiunile NEgeneratoare de venitmaximum 100%;
Submaƒsura 19.4 €“ Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare €“IN IMPLEMENTaRE

OBIECTIVUL submaƒsurii 19.4

  • asigurarea costurilor de functionare si a celor realizate cu activitaƒtile de animare ale Grupurior de actiune Localaƒ ( GaL)
BENEFICIaRII:
  • Grupurile de actiune Localaƒ ( GaL) selectate si autorizate de caƒtre Ministerul agriculturii si Dezvoltaƒrii Rurale ( MaDR) prin Directia Generalaƒ Dezvoltare Ruralaƒ (DGDR) – autoritate de Management pentru Programul National de Dezvoltare Ruralaƒ (aM- PNDR) pentru perioada de programare 2014 – 2020.
SPRIJINUL NERaMBURSaBIL este de 100%
  • La nivelul fiecaƒrei Strategii de Dezvoltare Localaƒ (SDL), costurile de functionare si de animare nu trebuie saƒ depaƒseascaƒ 20% (25% pentru Delta unaƒrii) din costurile public totale efectuate pentru aceastaƒ Strategie;
  • In cazul Deltei Dunaƒrii, procentul de 25% acordat pentru costurile de functionare si animare are in vedere particularitaƒtile acestui teritoriu, cu o densitate redusaƒ a populatiei si cu costuri de transport si logistice mai mari comparativ cu restul teritoriului, determinate de geografia zonei;
  • in situatia in care in cazul SDL au fost bugetate costuri de functionare si animare mai mici de 20% / 25%, respectarea ponderii bugetate in cadrul Strategiei aprobate va fi obligatorie pe parcursul implementaƒrii acesteia.
  • Tipuri de sprijin
    • rambursarea costurilor eligibile suportate si plaƒtite efectiv,
    • plaƒti in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente corespunzaƒtoare procentului de 100% din valoarea avansului, in cnformitate cu art. 45 (4) si art. 63 ale Regulamentului (UE) nr. 1305/ 2013