Submăsura 19.1 – Sprijin pregătitor-Accesat si implementat cu succes in perioada decembrie 2015 – martie 2016

 

SCOPUL investițiilor, în cadrul acestei sub- măsuri este de a sprijini parteneriatele privat-publice locale, respectiv GAL-urile  pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală .
 

OBIECTIVELE submăsurii 19.1:

 

· Creșterea capacității de colaborare, necesară pentru elaborarea unei strategii integrate, ceea ce va oferi actorilor locali și reprezentanților din diferite domenii de activitate posibilitatea de a lucra împreună și de a interacționa în favoarea comunităților din teritoriul LEADER;

· Întocmirea strategiei de dezvoltare locală, reprezintă o oportunitate ideală pentru GAL de a implica, în mod activ, actori locali și organizații noi. În acest fel, GAL-ul poate analiza nu numai nevoile și oportunitățile de dezvoltare, ci și mecanismul de implicare activă a populației;

· Acțiuni de construcție instituțională și de creare de rețele, cu scopul de a pregăti și implementa o strategie integrată de dezvoltare locală pentru teritoriul LEADER.

 

BENEFICIARII:

· Parteneriate privat-publice constituite în baza unui Acord de Parteneriat,ce reprezintă teritorii care sunt acoperite de GAL-uri ce au fost selectate si au functionat  în cadrul PNDR 2007-2013/2015;

· Partenerii economici privați, precum și alți reprezentanți ai societății civile vor reprezenta cel puțin 51% la nivel decizional;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL  va fi de 100%:
Se va oferi sprijin de asistență tehnică în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1303/2013, până la suma maximă de 20.000 Europentru SDL ( strategie dezvoltare locala) depusă de parteneriat, astfel:
· cheltuielile pentru animare vor fi de maximum 10.000 euro, acordate proporțional cu numărul de locuitori acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală (maximum 100.000 de locuitori). Prin urmare, alocarea financiară va fi 0,1euro/ locuitor.
· cheltuielile legate de elaborarea strategiei se vor încadra în suma maximă de 10.000 de euro, indiferent de mărimea teritoriului și populația acoperită de SDL.
 

Întrebări frecvente și răspunsuri privind accesarea și implementarea submăsurii 19.1 (link MADR)

 

Raport de evaluare aferent sesiunii cererii de proiecte derulată în perioada 25 martie – 05 iunie 2015 pentru sub- Măsura 19.1

 

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2015 (în urma aprobării PNDR) a Ghidului Solicitantului (GS) pentru submăsura 19.1 „Sprijin pregătitor” mai jos:

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru subMasura 19.1 august 2015

Anexa 1 la Ghidul Solicitantului sM 19.1 – Cerere de Finantare

Anexa 2 la Ghidul Solicitantului sM 19.1 – Model Decizie de Finantare

Anexa 3 la Ghidul Solicitantului sM 19.1 – Materiale informare tip publicitar

 

PNDR >> Investitii prin PNDR >> M 19 – LEADER >> sM19.2 – Acțiuni în strategia de dezvoltare locală

Submăsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală –IN IMPLEMENTARE

 

OBIECTIVELE submăsurii 19.2:

· Stimularea inovării;;

· Consolidarea identității locale și a profilului local;

· Îmbunătățirea calității vieții și a atractivității zonei locale;

· Soluționarea problemelor demografice;

· Crearea și păstrarea locurilor de muncă în zonele LEADER;

· Îmbunătățirea egalității de șanse pentru tineri, femei, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități și membrii minorităților;

· Creșterea competitivității la nivel local;

· Conservarea resurselor și protecția mediului natural;

· Aplicarea unei abordări integrate și multisectoriale.

BENEFICIARII:

· Entități juridice private/publice, stabilite prin fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locala, cu respectarea prevederilor din Regulamentului Uniunii Europene 1305/2013;

· În cazul în care în Strategia de Dezvoltare Locala s-a identificat oportunitatea dezvoltării unor operațiuni de interes public pentru comunitate și teritoriul respectiv, pentru care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul, GAL poate fi beneficiar cu condiția aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de până la 100% dar nu mai mult de 200.000 Euro/ proiect.
· Pentru operațiunile specifice FEADR, GAL va stabili intensitatea sprijinului în limita maxima prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.
· Intensitatea sprijinului pentru operațiunile care ies din sfera Regulamentului va fi stabilită de GAL-uri astfel:
– pentru operațiunile generatoare de venitmaximum 90%;
– pentru operațiunile NEgeneratoare de venitmaximum 100%;
Submăsura 19.4 – Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare –IN IMPLEMENTARE

OBIECTIVUL submăsurii 19.4

  • Asigurarea costurilor de funcționare și a celor realizate cu activitățile de animare ale Grupurior de Acțiune Locală ( GAL)
BENEFICIARII:
  • Grupurile de Acțiune Locală ( GAL) selectate și autorizate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ( MADR) prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală (DGDR) – Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (AM- PNDR) pentru perioada de programare 2014 – 2020.
SPRIJINUL NERAMBURSABIL este de 100%
  • La nivelul fiecărei Strategii de Dezvoltare Locală (SDL), costurile de funcționare și de animare nu trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta unării) din costurile public totale efectuate pentru această Strategie;
  • În cazul Deltei Dunării, procentul de 25% acordat pentru costurile de funcționare și animare are în vedere particularitățile acestui teritoriu, cu o densitate redusă a populației și cu costuri de transport și logistice mai mari comparativ cu restul teritoriului, determinate de geografia zonei;
  • în situația în care în cazul SDL au fost bugetate costuri de funcționare și animare mai mici de 20% / 25%, respectarea ponderii bugetate în cadrul Strategiei aprobate va fi obligatorie pe parcursul implementării acesteia.
  • Tipuri de sprijin
    • rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv,
    • plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în cnformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Regulamentului (UE) nr. 1305/ 2013